Cushion Shape Garnet Pendant

9th November 2018

GEMS